Logopedická poradna
Mgr. Marie Štosová

  • Logopedická poradna – diagnostika a náprava poruch výslovnosti, včetně poskytování metodických materiálů
  • Diagnostika a náprava – specifických poruch učení
  • Příprava na školu – cvičení na rozvoj slovní zásoby, souvislého vyjadřování, rozvoj jazykového citu, diferenciace hlásek, rozlišování délky samohlásek, rozvoj zrakového a sluchového vnímání, paměti,  grafomotoriky, příprava na čtení bez znalosti písmen (Elkonin)
  • Konzultace ohledně školní zralosti

Logopedická poradna

Je velmi žádoucí, aby dítě před nástupem do 1. třídy zvládlo výslovnost všech hlásek a mohlo se  začlenit bez problémů do vyučovacího procesu.

Pokud dítě v posledním roce docházky do mateřské školy t.j., kolem pátého roku, nevyslovuje všechny hlásky, je to určitě vhodná doba na zahájení systematické logopedické péče. Pokud rodiče příliš dlouho váhají, zda navštíví logopeda, může se vadná hláska snadno zafixovat a odstranění špatné výslovnosti dané hlásky pak stojí mnohem více času a námahy.

Mějme ale také na paměti, že nikdy není pozdě ! 

Poruchy učení

Dyslexie je nejznámější a nejvíce používaný termín z celé skupiny poruch učení. Porucha může postihovat rozlišování jednotlivých tvarů písmen, rychlost čtení, vynechávání či přidávání písmen, rozlišování diakritických znamének apod. Můžeme říct, že je to vlastně porucha některého druhu vnímání neboli percepce. K tomu, aby dítě úspěšně toho zvládlo školní výuku, je potřeba aby mělo v pořádku všechny funkce, které jsou nutné ke schopnosti přijímat podněty, pochopit je, zpracovat, zapamatovat a vybavit si je. Je toho opravdu hodně.

Příprava na školu

Příprava na školu – cvičení na rozvoj slovní zásoby, rozvoj jazykového citu, diferenciace hlásek, rozlišování délky samohlásek, zrakového a sluchového vnímání paměti, rozvoj grafomotoriky, příprava na čtení bez znalosti písmen metodou podle Elkonina